DMS Rješenja na zahtjev

Rješenja na zahtjev

HiARH – Evidencija i arhiva dokumenata

Namijenjeno svim poslovnim subjektima neovisno o veličini

Arhiviranje svih vrsta dokumenata (nacrti, planovi, ugovori, dopisi, mailovi, ....)

Pohrana papirnate dokumentacije i svih datoteka neovisno o vrsti

Pretraživanje arhive prema svim unešenim indeksnim podacima

Selektivni pristup arhivi ovisno o pravima korisnika

HiUPOS – Vođenje uredskog poslovanja

HiUPOS – Vođenje uredskog poslovanja (digitalni urudžbeni zapisnik, modul ZUPIT za upravne postupke)

Hivergen HiUPOS rješenje izrađeno je u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju. Sadrži brojne funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanje dokumentacijom, a neke od njih su:

Digitalna pisarnica

Automatska digitalna arhiva (skeniranje, učitavanje, predlošci, datoteke)

Mogućnost unosa i skeniranja većeg broja dokumenata

Kompletan urudžbeni zapisnik (NUP/UP)

Kompatibilan s Uredbom o uredskom poslovanju

Automatska dodjela urudžbenih brojeva / rednih brojeva

Uvid u status predmeta (tko ga je zadužio, datum zaduživanja i sl.)

Jednostavno pretraživanje prema klasi, urudžbenom broj, podnositelju, poslovnom subjektu, raznim datumima i sl.

Upravljanje matičnim podacima: Partneri, Definiranje klasa, klasifikacijskih planova, organizacijskih jedinica

Dodjeljivanje i praćenje zadataka

Slanje i primanje internih poruka s prilozima (predmeti, dokumenti, datoteke)

Ispis košuljice predmeta, ispis štambilja

Mogućnost unosa u Hivergen digitalni kvalificirani potpis

HiUP – Evidencija ulazne pošte

Rješenje namijenjeno svim poduzećima, ustanovama i državnoj upravi

Točan datum zaprimanja pošte

Kontrolirana distribucija ulazne pošte kroz poslovni sustav

Izdavanje potvrde primitka

Revizijski trag (tko, kada i što)

Pretraga po tipu pošte (dopisi, molbe, ulazni računi, prijave...

Urudžbiranje odabrane ulazne pošte

Moguće pokretanje tijeka dokumenta

Poruke i zadaci uz poštu

E-mail kao ulazna pošta

Povezivanje sa drugim sustavima (financijske aplikacije, ERP...)

HiIP – Evidencija izlazne pošte

HiIP – Evidencija izlazne pošte (EPK za javnu upravu).
Rješenje namijenjeno svim poduzećima, ustanovama i državnoj upravi

Točan datum izlaska pošte

Izdavanje potvrde otpreme • Revizijski trag (tko, kada i što)

Kontrolirana distribucija izlazne pošte kroz poslovni sustav

Pretraga po tipu pošte (dopisi, molbe, ulazni računi, prijave, ....

Urudžbiranje odabrane izlazne pošte

Moguće pokretanje tijeka dokumenta

Poruke i zadaci uz poštu

E-mail kao izlazna pošta

Povezivanje s drugim sustavima (financijske aplikacije, ERP...)

HiURA - Prihvat i obrada ulaznih računa

HiURA - Prihvat i obrada ulaznih računa (modul eRačuna - Fina eRačun i Moj eRačun).
Hivergen HiURA rješenje omogućava da poduzeće/ustanova digitalizira proces upravljanja i obrade ulaznih računa. Namijenjeno je malim, srednjim i velikim poduzećima i institucijama. Sadrži brojne funkcionalnosti koje omogućuju uvoz, pohranu, obradu i ovjeru ulaznih računa, a neke od njih su:

Zaprimanje računa (papirnatih i e-računi), dodjela urudžbenih brojeva i skeniranje istih

Pokretanje procesa ovjere .... ubacivanje računa u proces ovjere… Ovisno o vrsti računa, odjelu i sl., račun ovjerava više osoba

Kreiranja putanja ovjere prema svim kriterijima potrebnim za procesuiranje računa

Kreiranje putanja ovisno o: Autor, Iznos, Partner, Odjel, Mjesto troška, Korisnik... u nizu ovjere

E-računi: automatski dohvat u program i preuzimanje dobivenih polja

Mogućnost jednostavnog odobravanja preko WEB-a (Mobitel, Tablet)

Raspodjela iznosa po mjestima troška (u postotku ili apsolutnom iznosu)

Mogućnost povezivanja s drugim sustavima (računovodstveno financijske aplikacije, ERP...). Ne treba pretipkavati podatke, jer se sve unešeno prenosi u druga IT rješenja

U svakom trenutku se zna je li račun zaprimljen, gdje je račun, koliko dugo je kod koje osobe bio i sl.

Mogućnost izrade određenih izvještaja: stanje duga, rokovi plaćanja, računi po partneru, nabavljaču i sl.

U slučaju povezivanja s ERP-om moguća je dorada - PDF slika računa na klik u ERP-u (ovisi o proizvođaču ERP-a)

Sinkronizacija s FINA e-račun i Moj e-račun servisima

Još brojne druge mogućnosti koje vam možemo predstaviti na upit

HiIRA – Evidencija izlaznih računa

Rješenje namijenjeno institucijama, srednjim i velikim poduzećima

Kreirani izlazni računi se pohranjuju u sustav za daljnju obradu i izvor informacija

Izlazne račune moguće pretraživati po svim opisnim poljima

Povezivanje izlaznih računa s drugim dokumentima unutar Hivergen sustava

Mogućnost izrade BI izvještaja fakturiranja računa prema parametrima (kupac, regija, PDV, iznos, vremenski period…)

Mogućnost povezivanja s ERP sustavom

HiUGO - Upravljanje ugovorima

Rješenje namijenjeno malim, srednjim i velikim poduzećima

Predlaganje, generiranje i usuglašavanje ugovora od strane relevantnih sudionika

Praćenje svih verzija do finalnog oblika ugovora

Istovremena ovjera finalnog ugovora od više osoba (članova uprave npr.)

Zaprimanje pristiglih ugovora od partnera

Kreiranje putanja generiranja i ovjere ovisno o: Autor, Iznos, Partner, Odjel, Korisnici itd.

Dostupnost ugovora do svih ovlaštenih osoba – veća preglednost poslovanja

Revizijski trag (tko, kada i što)

Arhiva ugovora s pripadnim pretraživanjima

Upozorenja: istek ugovora, prekoračenje iznosa, prekoračenje rokova, ...

Mogućnost povezivanja sa drugim evidencijama (npr. ulaznim računima i sl.) i kalkuliranje limita - upozorenje kod prekoračenja limita

Povezivanje instrumenata osiguranja plaćanja

Mogućnost izrade pripadnih izvještaja

Baza predložaka ugovora

HiNAR – Narudžbenice

Rješenje namijenjeno javnim ustanovama i institucijama, državnoj upravi

Generiranje prijedloga za nabavu

Postupak odobravanja zahtjeva za nabavu

Obavještavanje sudionika procesa nabave i iniciranje procesa nabave

Prikupljanje ponuda i analiza ponuda, odabir ponude

Generiranje narudžbenica

Evidencija realizacije narudžbe i pripadni izvještaji

Pohrana sve pripadne dokumentacije vezane uz narudžbu

Povezivanje narudžbenica s ponudom

Plan nabave za male vrijednosti

Uvid u kompletan postupak i dokumentaciju nastalu u procesu nabave

Pripadni pregledi i izvještaji

Zahtjev za ponudu prema dobavljačima

HiPN - Putni nalog

Rješenje namijenjeno srednjim i velikim poduzećima, državnoj upravi i institucijama

Prijava/ zahtjev za odobrenje službenog puta

Mogućnost interakcije i integracije s drugim sustavima

Provjera/ovjera putnog naloga

Programski izračun dnevnica i troškova putovanja

Vozila i pripadna evidencija (raspoloživost, kilometraža i sl.)

Obračun putnog naloga, s prilozima

Prijava službenog puta, prijava odsutnosti radnika i evidencija vrste službenog puta

HiBI – Poslovni izvještaji

Rješenje namijenjeno institucijama, državnoj upravi, malim, srednjim i velikim poduzećima

Prihvat podataka iz Hivergen baze i drugih baza podataka (ERP, ...)

Izrada konsolidiranih poslovnih izvještaja u vidu tablica i grafova

Dinamičko kreiranje izvještaja

Individualizirani izvještaji za pojedince i grupe korisnika

„Drill down“ i „drill up“ metoda analize podataka

Filtriranje podataka prema potrebi

Izvještaji po različitim kategorijama podatka

HIPON – Evidencija ponuda

Rješenje namijenjeno institucijama, srednjim i velikim poduzećima

Sve dobivene ponude zaprimaju se u sustav za daljnje korištenje i izvor informacija

Primljene ponude koje se inače ne knjiže dostupne su i moguće ih je pretraživati

Povezivanje ponuda s procesom nabave - pregled svih dosadašnjih ponuda

Ponude se pretražuju po ključnim riječima iz bilješki

HiRN – Upravljanje radnim nalozima

Rješenje namijenjeno institucijama, srednjim i velikim poduzećima

Izdavanje naloga prema ugovoru ili projektu • • • • •

Odobrenje radnog naloga

Određivanje voditelja odgovornog za izvršenje

Prikupljanje dokumentacije za izvođenje

Financijska i druga dokumentacija pridružena radnim nalozima tijekom izvršenja

Pregled radnih naloga, evidencije, izvještaji

HiLJP – Upravljanje ljudskim potencijalima

Rješenje namijenjeno odjelu ljudski resursi uz pomoć kojeg kroz razne obrasce pratimo kompletan životni ciklus određenog djelatnika

Baza zapisa svih prijedloga, zahtjeva te osnovnih podataka o kandidatima za zaposlenje u tvrtkama

Uvođenje djelatnika u posao te produženje ugovora, promjena plaće ili promjena osobnih podataka

Kontrola nad zahtjevima za pohađanje obrazovanja i ocjena kvalitete/učinkovitosti dodatne izobrazbe

Lista razduženja po završetku radnog odnosa

Baza zapisa svih zahtjeva za primanje učenika i studenta na praksu

HiISO – ISO statički i dinamički dokumenti

Rješenje namijenjeno institucijama, državnoj upravi, malim, srednjim i velikim poduzećima

Generiranje i vođenje priručnika kvalitete, radnih uputa, procedura, itd.

Revizije svih dokumenata i pripadne evidencije

Vođenje nesukladnosti i pripadnih evidencija

Vođenje korektivnih mjera i pripadnih evidencija

Vođenje preventivnih mjera i pripadne evidencije

Predlošci dokumentacije

Audit - provođenje procesa audita i pripadna dokumentacija i evidencije

Evidencija i upravljanje prigovorima

HiREK – Evidencija reklamacija

Rješenje namijenjeno institucijama, srednjim i velikim poduzećima

Sve dobivene reklamacije zaprimaju se u sustav za daljnje korištenje i izvor informacija

Primljene reklamacije koje se inače ne knjiže dostupne su i moguće ih je pretraživati

Povezivanje reklamacija s drugim dokumentima - pregled svih dosadašnjih reklamacija

Reklamacije se pretražuju po ključnim riječima

HiODL – Upravljanje odlukama

Rješenje namijenjeno institucijama, državnoj upravi, srednjim i velikim poduzećima

Interne poslovne odluke registrirane na jednom mjestu

Unos i distribucija svih bitnih upravljačkih akata društva i odluka

Kontrolirana distribucija važnih dopisa, regulatornih akata, zapisnika i odluka radnih tijela društva i sl.

Očuvanje povjerljivosti podatka

Evidencija primitka odluke, akta i pripadne dokumentacije

HiPRO – Evidencija proizvodne/pogonske dokumentacije

Rješenje namijenjeno malim, srednjim i velikim poduzećima

Evidencija i arhiva svih dokumenata iz proizvodnje

Evidencija radnih naloga, radnih uputa, uputa za siguran rad, zaštita na radu, priručnici, kontrola kvalitete, radnje poboljšanja

Mogućnost povezivanja s ostalim dokumentima

Upozorenja na istek pojedinih dokumenata

Upozorenje prije roka proizvodnje

Arhiva dokumenata

HISOP – Sredstva osiguranja plaćanja

Rješenje namijenjeno malim, srednjim i velikim poduzećima

Evidencija i arhiva svih izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja

Evidencija svrhe, iznosa, jamaca, kamata i sl podataka vezanih uz sredstva osiguranja

Veza prema ugovorima, zahtjevima za nabavu i sl.

Upozorenja na ispunjenje uvjeta za vraćanje instrumenata osiguranja

Evidencija vraćanja ili uništenja sredstava osiguranja plaćanja

Upozorenje prije roka isteka garancije i sl. sredstava osiguranja

Arhiva instrumenata osiguranja plaćanja i izvještaji

UPOZNAJTE HIVERGEN DMS

Ukoliko ste zainteresirani za upoznavanje rada Hivergen DMS sustava kontaktirajte nas I dogovorite online ili uživo predstavljanje

Kontaktirajte nas